جهت ثبت شکایات، به صفحه “تماس با ما” به آدرس atreaval.com/contact-us مراجعه نمایید. در صفحه مذکور، از فرم تماس با ما و انتخاب بخش مربوطه “شکایات”، شکایت خود را ثبت نمائید. همچنین می توانید با تماس با امور مشتریان به شماره 86080701-021، شکایت خود را مطرح نمائید.